Saklama ve İmha Politikası

AKERTEK TEKSTİL AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 1. AMACI
 2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI
 3. SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

4.1. Teknik Tedbirler

4.2. İdari Tedbirler             

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler

5.1.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

5.1.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

5.1.3. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirilmesi

 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
 2. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ
 3. SAKLAMA VE İMHADAN SORUMLU PERSONEL
 4. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
 5. YÜRÜRLÜK
 1. AMAÇ

AKERTEK TEKSTİL AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş. (“ŞİRKET”)’e ait işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  (“Saklama ve İmha Politikası”) ile kişisel verilerin 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak teknik ve idari korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, 28/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinin uygulamasını düzenlemek amacıyla çıkarılmaktadır

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki ortamlarda başta Kanun hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır :

Elektronik Ortamlar                                                                                                     

 • Sunucular (Etki  alanı,  yedekleme,  e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
 • MS SQL Server
 • Yazılımlar (ofis    yazılımları,    portal, EBYS, VERBİS.)
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD )
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 • Çıkartılabilir bellekler   (USB,   Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Çıkartılabilir bellekler   (USB,   Hafıza Kart vb.)

Elektronik Olmayan Ortamlar                                   

 • Kâğıt
 • CRM
 • Klasörler,
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
 • Arşiv
 • Birim dolapları
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

3.SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                                             

3.1.Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları                                                                                                                                          

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından özellikle:

 1. Faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 2. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 3. Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,
 4. İş ilişkilerinin yönetilebilmesi,

Amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

 

Saklamayı gerektiren sebepler:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatinin olması
 4. Kişisel verilerin Şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler

Şirket İmha grubu tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 1. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 2. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 3. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 4. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 5. İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi, f. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 6. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.                

3.2. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler                                                                                                                                        

Şirket’deki faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir.

Bu kapsamda kişisel veriler;

6698 -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

7209 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

95/46/EC- Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

2010 – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

30356- Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

30808 – Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

30224 – Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

30286- Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

28036- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31324- Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hak. Yön.

4721- Türk Medeni Kanunu

28914- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

5651- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele…

7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi  Kanunu

5809- Elektronik Haberleşme Kanunu

6563- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5237- Türk Ceza Kanunu

2004- İcra ve İflas Kanunu

6098- Türk Borçlar Kanunu

5510 – Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

6331 – İş Sağlığı ve güvenliği kanunu

26735 – Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

4857- İş Kanunu

4982 -Bilgi Edinme Kanunu,

6102- Türk Ticaret Kanunu

213 – Vergi Usul Kanunu

30617- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

29417- Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

7875 – Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu

5352- Adli Sicil Kanunu

29820- E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

3.3. İmhayı Gerektiren Sebepler                                                                                                                                                              

Kişisel Veriler;

 İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

 İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 Kişisel  verileri  işlemenin  sadece  açık  rıza  şartına  istinaden  gerçekleştiği  hallerde,  ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

 Kanunun  11  inci  maddesi  gereği  ilgili  kişinin  hakları  çerçevesinde  kişisel  verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket Veri Sorumlusu ve/veya İrtibat kişisi tarafından kabul edilmesi durumunda,

Şirket ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin  silinmesi, yok edilmesi veya  anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine

yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması  veya  Kanunda  öngörülen  süre  içinde  cevap  vermemesi  hallerinde;  Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

  Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında Şirket tarafından ilgili kişini talebi silinir, yok edilir  ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

ŞİRKET” Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Şirket bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

Şirket, işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, köklü bir  Şirket olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni sağlamaktadır. Şirket, ilgili mevzuatının gereklilikleri yanında KVKK’nın 12. maddesi çerçevesinde veri gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için de gereken teknik ve idari tedbirlerini makul düzeyde almaktadır. Söz konusu idari ve teknik güvenlik tedbirleriyle birlikte kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyinde muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi (veri işleyen) tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin ilgili veri işleyenler tarafından da alınması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca veri sahiplerine, Kurul’a ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunacaktır.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınırken Kurul tarafından yayınlanmış olan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi ( İdari ve Teknik Tedbirler) göz önünde bulundurulmaktadır.

Veri Güvenliği Tedbirleri (İdari ve Teknik Tedbirler)                                                                                                                      

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Şirket ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişilemeyecek ve kullanılmayacaktır.

Şirket tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.

Şirket kişisel verileri yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler

5.1.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak

Şirket aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak, kesilerek veya silinerek işlem uygulanacaktır.

Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcı(lar)nın erişim hakkı(ları) ortadan kaldırılacaktır.

Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’ komutu ile silinecektir.

Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olarak silinecektir.

5.1.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin aşağıdaki yöntemlerle hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Fiziksel Yok Etme

Kağıt İmha Makinesi ile Yok Etme

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.

5.1.3. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Şirket kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

Maskeleme (Masking): Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.

Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.

Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.”

Şirket kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’sen karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi de serbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca Yönetmelik’in 13. maddesi kapsamında ilgili kişinin başvuru esnasında kendisine ait kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi kategorilerinden birini seçmesi halinde de ilgili kategoride kullanılacak yöntemler konusunda Şirket serbesti içinde olacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

“ŞİRKET” kişisel verileri işlendikleri amaç için Ek-1’de belirtilen süreler boyunca saklar. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Mevzuatta öngörülmüş bir süre olmaması halinde kişisel veriler Ek-1’deki tabloda yer alan kişisel verilerin tutulması için azami süre boyunca saklanacaktır.

Bu süreler “ŞİRKET” veri kategorileri ve veri sahibi kişi grupları değerlendirilerek; bu değerlendirme sonucu elde edilen verilerin kanunlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacaktır.  “ŞİRKET” in iş ilişkisi ve veri amaçlarına uygun olarak belirlenen mevzuatlarda yer alan zamanaşımı süresi gözetilerek belirlenmiştir.

Bu sürelerin sona ermesi dolayısıyla silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı durumda “ŞİRKET” bu tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

 

1-KATEGORİLER 4-SÜRELER
Veri Kategorileri Veri Türü Veri Saklama Süreleri
Ay Yıl Diğer
1- Kimlik Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 10 Yıl
2- İletişim Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 10 Yıl
3- Lokasyon Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 1 Yıl
4-Özlük Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 10 Yıl
5- Hukuki İşlem Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 5 Yıl
6- Müşteri İşlem Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 5 Yıl
7- Fiziksel Mekan Kişisel Veri       30 Gün
8- İşlem Güvenliği Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 5 Yıl
9- Risk Yönetimi Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 5 Yıl
10- Finans Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 5 Yıl
11- Mesleki Deneyim Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 1 Yıl
12- Pazarlama Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 2 Yıl
13- Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 2 Yıl
21- Sağlık Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 15 Yıl
23- Ceza Mahkumiyet Bilgileri Özel Nitelikli Kişisel Veri     Hukuki İş İlişkisi + 1 Yıl
 1. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu sistemlerde bilgilerin tekrar geri getirilmeyecek şekilde, verilerin kaydedildiği varsa evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülmeyecek şekilde silinecektir.

 1. SAKLAMA VE İMHADAN SORUMLU PERSONEL
GÖREVİ ADI SOYADI E-POSTA
Kurul Başkanı Erkan ERTEK info@akertek.com.tr
Kurul Üyesi Erman TOSUNER erman@akertek.com.tr

                                              

temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak Erkan ERTEK  Kvk Komitesi başkanıdır.

Her bir departman sorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Saklama ve İmha Politikası ve Kişisel Veri Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır.

Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde bu Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı’na  ( Veri Sorumlusu) raporlayacaktır.

Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar uygulamaya konulacaktır

 1. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Saklama ve İmha Politikası’nın mevcut durumu, değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması halinde yeni düzenlemesi

 www.nar724.com/saklama-ve-imha-pol  internet sitesinden ilan edilecektir.

 1. YÜRÜRLÜK

Bu Saklama ve İmha Politikası 28.07.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Versiyon  No     : 2022.01

Versiyon Tarihi : 28.07.2022

                                                                                                                                                             

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz Boş